NOTIFICARE privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare

Având în vedere numeroasele solicitări de consiliere metodologică cu privire la posibilitatea acceptării de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială a garanțiilor de participare/de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, a devenit necesară clarificarea acestor aspecte prin emiterea unei Notificări în acest sens.

Astfel, potrivit legislației privind achizițiile publice/sectoriale, în cazul contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale, se poate solicita constituirea următoarelor tipuri de garanții: garanția de participare (potrivit art. 35 din Anexa la HG nr. 395/20161, respectiv art. 41 din Anexa la H.G. nr. 394/20162) și garanția de bună execuție (potrivit art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 45 din Anexa la H.G. nr. 394/2016).

Totodată, instrumentele de garantare reglementate prin legislația în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, menționate mai sus, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie emise de către o instituție de credit din România sau din alt stat sau de către o societate de asigurări, în conformitate cu prevederile 36 alin. (1) și art. 40 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 42 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 394/2016;
  • să respecte toate condițiile de formă și de fond impuse de legislația specifică în domeniul financiar bancar, precum și pe cele care derivă din legislația în domeniul achizițiilor publice/ sectoriale, respectiv îndeplinirea tuturor condițiilor referitoare la cuantum, perioada de valabilitate, caracterul irevocabil, plata necondiționată la prima cerere a beneficiarului în situația de culpă a persoanei garantate etc., astfel încât autoritatea/entitatea contractantă să poată emite pretenții asupra garanțiilor în cazul în care ofertantul dovedește un comportament necorespunzător pe perioada implicării sale în procedura de atribuire, sau în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

În ceea ce privește condițiile impuse de legislația specifică domeniului financiar-bancar pentru ca o entitate să fie considerată instituție de credit, potrivit opiniei emise de Banca Naţională a României - autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, instituțiile financiare nebancare nu sunt instituții de credit. În acest sens, Banca Naţională a României precizează faptul că cele două categorii de entități, respectiv instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, reprezintă două categorii instituționale distincte, a căror activitate se desfășoară potrivit unor legislații specifice, prin care se reglementează diferit regimul de acces la activitate și de desfășurare a acesteia pentru fiecare categorie în parte.

Din cele precizate mai sus, raportat la prevederile legislației privind achizițiile publice/ sectoriale ce impun constituirea garanției printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit, reiese faptul că autoritatea/entitatea contractantă nu poate accepta constituirea garanției de participare/de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiară nebancară.

Totodată precizăm că, în virtutea principiului asumării răspunderii, responsabilitatea verificării instrumentelor de garantare prezentate de către operatorii economici ofertanți, sub aspectul îndeplinirii tuturor condițiilor legale necesare pentru a fi acceptate în procedura de atribuire, revine autorității/entității contractante.

1 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

2 Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.