Către: MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI (MDLPA)

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE (ANAP)

În atenția membrilor Grupului de lucru MDLPA- ANAP- FPSC

Referitor la: Propuneri privind adaptarea legislației și contractelor de execuție pentru a reflecta creșterilor exagerate ale prețuri la materiale de construcții

 

Stimați membri ai grupului de lucru,

Conform discuțiilor din data de 8.06.2021 referitoare la posibilele intervenții legislative la nivelul procedurilor/ contractelor de achiziție publică de lucrări ce se impun în rezolvarea situației fără precedent datorată creșterilor de prețuri la materialele din construcții vă transmitem următoarele propuneri spre analiză.

Așa cum am subliniat și în cadrul grupului de lucru, reamintim că este absolut necesară o intervenție urgentă, clară și aplicabilă pentru toate contractele de execuție, indiferent de etapa în care acestea se află: pregătirea și lansarea procedurii de achiziție publică/ etapa de derulare a procedurii (ofertare, evaluare, semnare contract)/ etapa de derulare/ execuție a contractului.

Având în vedere aceste considerente prevedem două etape, care vor începe concomitent, mențiunea Etapa 1 și Etapa 2 referindu-se strict la momentul intrării în vigoare a modificărilor, care în cazul HG este limitat de procedurile de tehnică legislativă.

 

ETAPA 1 - Modificare/ Completare Instrucțiunea 1/2021

 • Introducerea unui alin nou inainte de Art 2, alin 5

 (5) In conformitate cu Art 164 alin (9), lit b) clauza de ajustare/revizuire din contractele de execuție este: …………..(se va complete cu o formula polinomială de tipul celei din HG 1/2018)

 • Renumerotare alin (5) actual devine alin (6)
 • Modificare Art 7, alin (2), lit f):
 1. f) ajustarea preţului contractului într-o situaţie care nu putea fi prevăzută de către contractant, dacă aceasta este strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, fara a mai fi necesara verificarea indeplinirii conditiilor de la alin. (1) lit. a)-d; prin situaţie care nu putea fi prevăzută se înţelege un eveniment a cărui apariţie sau ale cărui efecte nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil de către un ofertant diligent la data de clarificare, este mai presus de controlul contractantului, nu intră sub responsabilitatea contractuală a contractantului şi are ca efect crearea unei disproporţii de prestaţii între părţi, afectând interesele comerciale legitime ale contractantului;

 Introducere alin nou

Art. 7, alin (5)

In situatia reglementata de  Art.7, alin (2), lit. f), ajustarea pretului se va realiza in baza clauzei de ajustare/revizuire, daca aceasta este inclusa in contract, sau in cazul in care contractul nu include o astfel de clauza, se va  una din clauzele de ajustare/ revizuire din art. 48. 4 sau 48.5 din Anexa 1 si 2 din HG1/2018 indiferent de perioada de derulare a contractului.

ETAPA 2 - Modificare/ Completare HG 395/2016 (similar HG 394/2016)

 • Modificare Art 164 (4)

(4) În condiţiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea preţului, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct:

 1. în cazul în care au loc modificări legislative, sau
 2. au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, sau
 3. au aparut variații ale prețurilor la componentele/ materialele esențiale,

al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului

 • Introducere alin nou

Art 164 (9)

 1. Autoritatea Contractantă va include clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru toate contractele de execuție, proiectare și execuție, indiferent de perioada de derulare a acestora.
 2. In cazul contractelor care nu includ o clauza de ajustare/revizuire a pretului, se va utiliza clauza stabilita prin legislatia tertiara.
 3. Prima ajustare a prețului se va realiza de la momentul semnării contractului, în măsura în care perioada dintre data de depunere a ofertei si data semnarii contractului a depasit 6 luni.
 • Introducere alin nou

Art 164 (10)

In sensul alin (1) constatarea creşterii/diminuarii indicilor de preţ pentru elementele constitutive ale ofertei se realizeaza pe baza informatiilor din buletine statistice sau cotatii ale burselor de marfuri.

Masuri tranzitorii:

Art….. Pentru procedurile de achizitie publica aflate in evaluare si contractele/ acordurile cadru de lucrari aflate în derulare, care nu includ o clauza de ajustare/revizuire se va utiliza una din clauzele de ajustare/ revizuire din art. 48. 4 sau 48.5 din Anexa 1 si 2 din HG1/2018. indiferent de perioada de derulare a contractului.

 

Asteptam propuneri si sugestii la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.